Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2007

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΡΘΡΟ 1°

Ιδρύεται Ένωση φυσικών προσώπων -μη κερδοσκοπική- των ασχολουμένων με τα παντός είδους Μ.Μ.Ε. του Ν. Αρκαδίας -Τύπος, Τηλεόραση, Ραδιόφωνο...- ήτοι Εκδοτών, Δημοσιογράφων, Κάμεραμαν, Εκφωνητών και Συναφών Επαγγελμάτων δηλαδή Διαφημιστών, Τυπογράφων, Γραφιστών, Πρακτόρων..., υπό την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ», αναφερόμενη, κατά σύντμηση, «Ε.ΔΗ.Α.», μ' έδρα την Τρίπολη του Ν. Αρκαδίας.
Έχει στρογγυλή σφραγίδα διαμέτρου 4 εκ. η οποία, στο κέντρο, φέρει τον Πάνα και, περιμετρικά, τις λέξεις «ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ»· ακόμη λάβαρο -σημαία- με το ίδιο σύμβολο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΡΘΡΟ 2°

Σκοπός της Ένωσης είναι η, με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, προαγωγή και κατοχύρωση των συμφερόντων των Μελών της, η σωματειακή οργάνωση αυτών, η επαγγελματική και ανθρώπινη αλληλεγγύη ανάμεσα στα Μέλη και η ενότητα στην προβολή κάθε νόμιμης ηθικής και υλικής διεκδίκησης των επαγγελματικών τους συμφερόντων, η πνευματική και ηθική ανάπτυξη και πρόοδος των Μελών, η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των, για λόγους υγείας, εχόντων ανάγκη Μελών, η διευκόλυνση του έργου τους και η σύσφιγξη των σχέσεων τους για την ανάπτυξη των μεταξύ τους δεσμών, τη διάδοση του πνεύματος συναδέλφωσης, αλληλεγγύης και αμοιβαίας
υποστήριξης.
ΑΡΘΡΟ 3°
Μέσα με τα οποία επιτυγχάνονται οι παραπάνω σκοποί είναι:
1) Η δημιουργία και διατήρηση Γραφείων - Εντευκτηρίων, στην Τρίπολη, εξοπλισμένων, έτσι, που να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Ένωσης.
2) Η λειτουργία Κυλικείου εντός των Εντευκτηρίων.
3) Οι εκδρομές, συνεστιάσεις, χοροί και κάθε άλλη σχετική εκδήλωση.
4) Η συγκρότηση και διατήρηση τμημάτων Ποδοσφαίρου, Ταβλιού, Μπιλιάρδου, Σκακιού, Τένις, Χορού, Θεάτρου και Μουσικής.
5) Οι πολιτιστικές και αγωνιστικές εκδηλώσεις.
6) Η κυκλοφορία Λαχείου για τις ανάγκες της Ένωσης.
7) Η κυκλοφορία Εντύπου.
8) Η ίδρυση και διατήρηση Ταμείου Αλληλοβοήθειας.
9) Οι ομιλίες, διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συνέδρια...
10) Η συγκρότηση Οικοπεδικού Οργανισμού.
11) Η ανάληψη και λειτουργία Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12) Ο εορτασμός των Αγίων Πάντων, την πρώτη Κυριακή μετά την ημέρα εορτής των Αγίων, στο Μητροπολιτικό Ι.Ν. του Αγίου Βασιλείου Τρίπολης.
13) Η παροχή υποτροφιών σε φοιτητές Ανωτάτων Σχολών, παιδιά των Μελών. 14} Ο εφοδιασμός των Μελών με ειδικό σήμα και ταυτότητα.
15) Η δημιουργία Αρχείου Αρκαδικών και Ελλαδικών Εντύπων καθώς και Βιβλιοθήκης.
16) Η δημιουργία και λειτουργία Σχολής Δημοσιογραφίας.
17) Η ένταξη της σε παρεμφερείς Ελληνικούς και Ξένους Συνδέσμους, Ενώσεις, Ομοσπονδίες... χωρίς να χάνει την αυτονομία της και με απόφαση των % της Γενικής Συνέλευσης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
α) Εγγραφή - Δόκιμα - Τακτικά - Πάρεδρα - Επίτιμα
ΑΡΘΡΟ 4°
Μέλη της Ένωσης γράφονται, κατόπιν αιτήσεως τους [(προσυπογραφόμενη στην αρχή από 5 (πέντε) Ιδρυτικά Μέλη, και αργότερα, από 5 (πέντε) Τακτικά Μέλη, που, αυτά τα δεύτερα, να έχουν τριετή θητεία στην Ένωση (και κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.)], άπαντες οι, εν ενεργεία, εργαζόμενοι όλων των Μ.Μ.Ε. (Τύπος - Ραδιόφωνο - Τηλεόραση) της περιφέρειας του νομού Αρκαδίας, αδιακρίτως του είδους της ασχολίας τους, και αφού, προηγουμένως, έχουν κλείσει δύο έτη αποδεδειγμένης εργασίας τους.
Τα Μέλη που εγγράφονται στην Ένωση πρέπει να πληρούν τους κάτωθι όρους:
1) Να είναι Έλληνες πολίτες αδιάκριτου φύλου.
2) Να μη στερούνται των πολιτικών δικαιωμάτων τους.
3) Να είναι Ιδιοκτήτες, Εκδότες, Δημοσιογράφοι, Κάμεραμαν, Εκφωνητές κ.λ,π. του Τύπου και των Μ.Μ.Ε. της περιοχής Αρκαδίας (Άρθρο 1°).
4) Να έχουν εκπληρώσει, περί αντρών, τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
ΑΡΘΡΟ 5°
Τα Μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε Δόκιμα, Τακτικά, Επίτιμα και Πάρεδρα: α) Δόκιμο Μέλος γράφεται αυτός που δεν συμπλήρωσε διετία στην εργασία του.
β) Τακτικό Μέλος καθίσταται κάθε Δόκιμο, που συμπλήρωσε διετή ανελλιπή επαγγελματική δραστηριότητα και, βέβαια, αυτά που αποδεδειγμένα έχουν πάνω από δύο χρόνια στο επάγγελμα.
γ) Πάρεδρο Μέλος καθίσταται κάθε γραμμένο Μέλος στην Ένωση, το οποίο, για ανεξάρτητους λόγους, διακόπτει τη δημοσιογραφική δραστηριότητα του, υπό την προϋπόθεση, ότι ασκούσε το επάγγελμα, τουλάχιστον, επί 5ετία. Τούτο μπορεί να αναλάβει εκ νέου την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους εφόσον επαναδραστηριοποιηθεί, επαγγελματικά, τουλάχιστον για ένα έτος με αποδεδειγμένη την εργασία του.
δ) Τον τίτλο του Επίτιμου Μέλους δύναται να λάβει άτομο -και εντός και εκτός της Ένωσης-που αποδεδειγμένα, με τις πράξεις του, έχει ωφελήσει την Ένωση (τον προτείνει το Δ.Σ. στη Γ.Σ. η οποία και αποφασίζει...). Τα Επίτιμα Μέλη δικαιούνται της ενεργούς συμμετοχής στις δραστηριότητες της Ένωσης και εξισούνται στις ευθύνες και υποχρεώσεις με τα Τακτικά Μέλη.
ΑΡΘΡΟ 6°
β) Διαγραφή Μελών
Διαγραφή Μέλους της Ένωσης πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. κατά την πλειοψηφία των παρόντων Μελών, για τους εξής λόγους:
1) Στην περίπτωση διακοπής της δημοσιογραφικής δραστηριότητας Δόκιμου Μέλους.
2) Όσοι θίγουν το κύρος της Ένωσης με αβάσιμες και ψευδείς καταγγελίες που αποδεικνύονται ως αναληθείς μ' έγγραφα στοιχεία.
3) Όσοι, με κάθε τρόπο και μέσο, διασύρουν την έννοια και αποστολή του Δημοσιογραφικού επαγγέλματος και, μάλιστα, τα του Δ.Σ. κατ' επανάληψη, στις Αρχές, στις άλλες Οργανώσεις και στα άτομα.
4) Όσοι, δημιουργούν αβάσιμες δίκες κατά τις Ένωσης.
5) Όσοι, εκ συστήματος, παρακωλύουν και διαταράσσουν, χωρίς ουσιαστικό λόγο τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης.
Διαγράφονται της Ε.ΔΗ.Α. με απόφαση της Γ.Σ.: α) Όσοι καθυστερούν για ένα έτος την ετήσια συνδρομή τους. β) Όσοι παραιτούνται εγγράφως, γ) Όσοι πεθαίνουν.
δ) Οι καταδικασμένοι για κακούργημα και πλημμέλημα (άρθρο 20 και 24 Π.Ν.) καθώς και από τους παρόντες νόμους.
ε) Όσοι δεν προσέρχονται για δύο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.
ΑΡΘΡΟ 7°
γ) Απο/ώρίίση Μελών
Κάθε Μέλος μπορεί να αποχωρεί ελεύθερα, αφού έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ένωση.
ΑΡΘΡΟ 8°
δ) Δικαιώματα και υποτρεώσεκ Μελών
Τα Τακτικά και Επίτιμα Μέλη της Ένωσης δικαιούνται να προσέρχονται και να παρίστανται με τη γνώμη και τον ψήφο τους στις Γενικές Συνελεύσεις. Να εκλέγουν και να εκλέγονται. Να ασκούν έλεγχο και να εγκρίνουν ή να καταψηφίζουν τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
Να απολαμβάνουν κάθε παροχή πρόνοιας ή ευεργετήματος που επιτυγχάνεται από την Ένωση υπέρ των Μελών της.
Τα Δόκιμα και Πάρεδρα Μέλη δικαιούνται μόνο να παρίστανται στις Γ.Σ. άνευ γνώμης και ψήφου.
Τα δικαιώματα των Τακτικών, Επίτιμων, Δοκίμων και Παρέδρων Μελών υπάρχουν υπό την προϋπόθεση της ταμειακής, προς την Ένωση, τακτοποίησης τους, από άποψη καταβολής των συνδρομών τους.
Τα Μέλη της Ένωσης υποχρεούνται:
Να προσέρχονται τακτικά στις Γενικές Συνελεύσεις της Ένωσης. Να καταβάλουν τακτικά τις ετήσιες συνδρομές τους, Να συμμορφούνται με τις καταστατικές διατάξεις της Ένωσης, προς τις αποφάσεις των τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων και προς τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Να μετέχουν στις εκδηλώσεις της Ένωσης και να ενισχύουν τις προσπάθειες της κατά πάντα. Να ασκούν με καλοπιστία και ευσυνειδησία τη δημοσιογραφική τους αποστολή εντός των πλαισίων του Συντάγματος και των Νόμων. Να τηρούν διαγωγή και συμπεριφορά στην κοινωνία ανάλογη με το γόητρο και το κύρος του επαγγέλματος.
ΑΡΘΡΟ 9°
Σε όλα τα μέλη της Ένωσης χορηγούνται: ταυτότητα και σήμα ή έμβλημα ή κονκάρδα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 10°
Για τη Διοίκηση της Ένωσης η Γενική Συνέλευση εκλέγει Διοικητικό Συμβούλιο από επτά Τακτικά μέλη και μέχρι τέσσερα Αναπληρωματικά. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται όλα τα Τακτικά και Επίτιμα Μέλη της Ένωσης, Οι υποψήφιοι τρία 24ωρα, πριν από την ώρα των εκλογών, πρέπει να υποβάλουν γραπτή δήλωση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο, με Πράξη του ονομάζει τους υποψήφιους και η εκλογή γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο του καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και που σε αυτό αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Ο ψηφοφόρος εκφράζει την προτίμηση του με σταυρό μπροστά στο όνομα του υποψηφίου. Κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να φέρει μέχρι επτά σταυρούς· ψηφοδέλτια με περισσότερους σταυρούς είναι άκυρα. Οι επτά πρώτοι σε προτιμήσεις, από τους υποψήφιους, είναι Τακτικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Από τους επόμενους, και μέχρι τέσσεροι, είναι Αναπληρωματικά μέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.
Οι Αρχαιρεσίες γίνονται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται με φανερή νυφοωορία. Η Επιτροπή δίνει στους ψηφοφόρους τα ψηφοδέλτια που σφραγίζει με τη σφραγίδα της Ένωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευθύς μετά την εκλογή του, ευθύνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου, συνέρχεται και συγκροτείται σε Σώμα εκλέγοντας, με μυστική ψηφοφορία, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ειδικό Γραμματέα, Ταμία, Κοσμήτορα και Έφορο Τμημάτων. Αν αυτός δεν συγκαλέσει το Δ'.Σ. αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο δεύτερος σε ψήφους σύμβουλος κ.ο.κ.
Σε περίπτωση κενώσεως των θέσεων Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γεν. Γραμματέα και Ταμία, η θέση τους συμπληρώνεται κατά σειρά, από τον Αντιπρόεδρο, για τον Πρόεδρο, και από τα Λοιπά Μέλη του Δ.Σ. και τους Αναπληρωματικούς για τους υπόλοιπους. Το, ούτως, συμπληρωμένο Συμβούλιο παραμένει μέχρι πέρατος της θητείας του η οποία είναι μέχρι τρία χρόνια. Μέχρι την εκλογή του νέου Δ.Σ. το απερχόμενο Δ.Σ. εκτελεί τα καθήκοντα του.
ΑΡΘΡΟ 11°
Συνεδριάσεις μελών του Α.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει, υποχρεωτικά, άπαξ του μηνός. Κατά την κρίση του Προέδρου οι συνεδριάσεις γίνονται και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα. Είναι υποχρεωμένο να συνέρχεται και να αποφασίζει, αν αυτό ζητηθεί: α) Από τον Πρόεδρο, β) από τρία μέλη του και γ) με γραπτή πρόταση από τα 3/5, το λιγότερο, των ταμειακά εντάξει μελών της Ένωσης και μόνο για το προτεινόμενο θέμα. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. πρέπει να είναι παρόντα, τουλάχιστον, τέσσερα μέλη. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου. Σε προσωπικά θέματα, όπως και όταν κρίνεται από τον Πρόεδρο, η ψηφοφορία είναι μυστική. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε μυστική ψηφοφορία, αυτή επαναλαμβάνεται άλλες δύο φορές, και αν, και στην τρίτη ψηφοφορία, προκύψει ισοψηφία, δεν παίρνεται απόφαση. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τέσσερις συνεχείς συνεδριάσεις του Δ.Σ. θεωρείται παραιτημένο και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. Το ίδιο γίνεται και σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως μέλους ή μελών της Διοίκησης. Ομαδική παραίτηση του Δ.Σ. επάγεται διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 12°
Καθήκοντα Διοικητικού Συμβουλίου
Το Δ.Σ. ασκεί τη διοίκηση, εποπτεία και διαχείριση των υποθέσεων και της περιουσίας της Ένωσης και έχει επιμέλεια και ευθύνη για πάσα πράξη και παράλειψη κατά την άσκηση του έργου του, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προνοεί, εισηγείται, αποφασίζει, εγκρίνει την εγγραφή των νέων μελών, καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιτυχία των σκοπών της Ένωσης και λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση.
ΑΡΘΡΟ 13ο
Ο Πρόεδρος του Α.Σ.
Στο Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος που και εκπροσωπεί την Ένωση στις σχέσεις της με τρίτα πρόσωπα και στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές. Η εκπροσώπηση αυτή της Ένωσης, όταν κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Αντ/δρος, δύναται, με ειδική απόφαση του Δ.Σ. και για ορισμένες περιπτώσεις, να δοθεί σε άλλο μέλος του. Ο Πρόεδρος και ο Ταμίας υπογράφουν τα Εντάλματα Πληρωμών και τα Διπλότυπα Εισπράξεων. Κάθε άλλο έγγραφο υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας.
ΑΡΘΡΟ 14°
Ο Αντιπρόεδρος του Α.Σ.
Ο Αντ/ρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος.
ΑΡΘΡΟ 15°
Ο Γενικός και Ειδικός Γραμματέας του Α.Σ.
Ο Γεν. Γραμματέας συντάσσει και τηρεί τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. και καταχωρεί τις αποφάσεις στα οικεία βιβλία. Φροντίζει για την αλληλογραφία, το Μητρώο, το Αρχείο, το Πρωτόκολλο και φυλάσσει τη σφραγίδα της Ένωσης. Τον Γεν. Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Ειδικός Γραμματέας ή ένας από τους Συμβούλους οριζόμενος από το Δ.Σ. Ο ρόλος του Ειδικού Γραμματέα είναι βοηθητικός σ' αυτόν του Γ.Γ.
ΑΡΘΡΟ 16°
Ο Ταμίας του Α.Σ.
Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των εσόδων και πληρώνει κάθε δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 12 και 20. Τηρεί τα λογιστικά βιβλία και φυλάσσει τα στελέχη των διπλοτύπων εισπράξεων και των ενταλμάτων πληρωμής. Καταθέτει σε ένα από τα, εδώ, Τραπεζικά καταστήματα, και σε λογαριασμό της Ένωσης, το χρηματικό υπόλοιπο, όταν υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ Αναλήψεις από το ποσό αυτό γίνονται κατά τον τρόπο που καθορίζει το Δ.Σ. Συντάσσει τον οικονομικό Προϋπολογισμό και Απολογισμό της Ένωσης και υποβάλει στην Εξελεγκτική Επιτροπή τα απαιτούμενα, για έλεγχο, στοιχεία. Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους οριζόμενος από το Δ. Σ.
ΑΡΘΡΟ 17°
Κοσμήτορας
Ο Κοσμήτορας είναι υπεύθυνος για την οργάνωση και την επιτυχή εκτέλεση των διαφόρων εκδηλώσεων της Ένωσης ενώ, παράλληλα, είναι και επί των Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης. ΑΡΘΡΟ 18°
Έφορος
Ο Έφορος Τμημάτων και Εντευκτηρίων είναι υπεύθυνος για τη συγκρότηση, την παρακολούθηση και την καλή πορεία των πολιτιστικών και αγωνιστικών τμημάτων της Ένωσης,
είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα, τη διευθέτηση και την καλή κατάσταση των επίπλων. Προβαίνει σε μικροπρομήθειες, παρακολουθεί το κυλικείο, φροντίζει για την ασφάλεια των Εντευκτηρίων από κλοπή και πυρκαϊά, τηρεί τα βιβλία Υλικού, Βιβλιοθήκης, Αρχείου εντύπων...
ΑΡΘΡΟ 19°
Εξελεγκτική Επιτροπή
Ομού με την εκλογή το Δ.Σ. εκλέγεται και τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία συνερχόμενη αμέσως μετά την εκλογή της, συγκροτείται σε Σώμα, εκλέγουσα Πρόεδρο και Γραμματέα. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο επί της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και υποβάλει ειδική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Ε. Ε. δεν μπορεί να είναι μέλη της Διοίκησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΑΡΘΡΟ 20°
Πόροι
Έσοδα της Ένωσης είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές, γ) οι έκτακτες εισφορές, δ) οι δωρεές και τα κληροδοτήματα, ε) οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις της Ένωσης, στ) κάθε εισφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέχεται νόμιμα, ζ) οι εισπράξεις του κυλικείου, η) οι τόκοι από τις καταθέσεις, θ) οι εισπράξεις από την κυκλοφορία εντύπων, ι) οι εισπράξεις από τυχούσες επιχειρησιακές δραστηριότητες και ία) κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που θα αποφασίζει το Δ.Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΑΡΘΡΟ 21°
Γενική Συνέλευση
Κυρίαρχο όργανο της Ένωσης είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία παίρνουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις χρηματικές τους υποχρεώσεις στην Ένωση μέχρι και του τρέχοντος έτους. Κατ1 αυτή λογοδοτεί το Δ.Σ., η Ε.Ε. και κάθε Μέλος της Ένωσης. Η Γ. Σ. βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, ταμειακά, εντάξει, μέλη. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, η συνεδρίαση αναβάλλεται για την ίδια ώρα και μέρα της επόμενης εβδομάδας χωρίς καμία άλλη πρόσκληση ή ειδοποίηση. Στη δεύτερη αυτή συνεδρίαση, δεν χρειάζεται ορισμένος αριθμός μελών για την ύπαρξη απαρτίας. Η σύγκληση της Γ. Σ. γίνεται γνωστή από το Δ.Σ. στα μέλη, με ατομική πρόσκληση ή με δημοσίευση στον τοπικό τύπο, πριν από ένα 10ήμερο το λιγότερο.
Στη δημοσίευση καθορίζονται η ημέρα, η ώρα και ο τόπος που θα γίνει η Γ. Σ., όπως και τα θέματα που θα συζητηθούν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
ΑΡΘΡΟ 22°

Τακτική Γενική Συνέλευστι
Τον Ιανουάριο κάθε χρόνου, το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Τακτική Γ. Σ. Στην Τακτική Γ. Σ. το Δ.Σ. λογοδοτεί για τον προηγούμενο χρόνο, αναλύει τον Προϋπολογισμό και εκθέτει το Πρόγραμμα της Ένωσης για τον επόμενο χρόνο. Η Τακτική Γ. Σ. εγκρίνει τον Ισολογισμό, τον Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε διαχειριστική ευθύνη του προηγούμενου έτους. Οι εργασίες της Τακτικής Γ. Σ. διευθύνονται από 3μελές Προεδρείο που εκλέγεται με φανερή ψηφοφορία από τα παρόντα μέλη και που δεν είναι ούτε υποψήφιοι.
ΑΡΘΡΟ 23°
Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Το Δ.Σ. συγκαλεί τις Έκτακτες Γ. Σ. με απόφαση του ή αν ζητηθεί από τα 2/5 των, ταμειακά, εντάξει μελών. Στην αίτηση, για τη σύγκληση της Γ. Σ., πρέπει να καθορίζονται τα θέματα που θα συζητηθούν. Οι εργασίες της διευθύνονται όπως και της Τακτικής Γ. Σ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η'
ΑΡΘΡΟ 24°
Διάλυση της Ένωσης
Η Γ.Σ. δύναται να αποφασίσει τη διάλυση της Ένωσης, αν αυτό ζητηθεί από τα 4/5 των Ιδρυτικών Μελών της ή τα 4/5 των γραμμένων μελών. Στην Ειδική Γ. Σ. που θα αποφασίσει τη διάλυση της Ένωσης, πρέπει να είναι παρόντα, το λιγότερο, τα 4/5 των μελών, και για τη σχετική απόφαση χρειάζεται πλειοψηφία από τα 3/4 των παρόντων. Η Γ. Σ. ορίζει, ταυτόχρονα, την τύχη της περιουσίας της Ένωσης και αναθέτει σε τρία μέλη την εκκαθάριση της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η περιουσία της Ένωσης, θα περιέρχεται στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ'
ΑΡΘΡΟ 25°

Τροποποίηση Καταστατικού
Για κάθε τροποποίηση του Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. όπως ορίζεται από το Νόμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΑΡΘΡΟ 26°

Γενικές Διατάξεις
Για τα υπόλοιπα, που δεν προβλέπονται από το Καταστατικό, εφαρμόζονται οι σχετικοί Νόμοι «Περί Σωματείων».
ΑΡΘΡΟ 27°
Το Καταστατικό αυτό, αποτελούμενο από 27 άρθρα, αφού αναγνώστηκε, άρθρο προς άρθρο, και στο σύνολο του, εγκρίθηκε, ψηφίστηκε και υπογράφτηκε από τη Συνεδρίασή της 17-4-07 των Μελών και Ιδρυτών της «Ένωσης Δημοσιογράφων Αρκαδίας» στην Τρίπολη και στο Τουριστικό Περίπτερο Αγίου Γεωργίου Τρίπολης, όπου συγκεντρωθήκαμε σήμερα, και θα ισχύσει μετά την έγκριση του από το αρμόδιο Δικαστήριο.
Τρίπολη 17-4-2007
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Την Δευτέρα, 30 Ιουλίου 2007, πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εκλογές της Ένωσης Δημοσιογράφων Αρκαδίας (Ε.ΔΗ.Α.), στα εντευκτήρια της Χορωδίας Τρίπολης. Προσήλθαν και ψήφισαν τα 21 από τα 29 μέλη της νεοσύστατης Ένωσης. Μέλη της εφορευτικής επιτροπής και υπεύθυνοι για την εκλογική διαδικασία ήταν ο Γιώργος Μουστόγιαννης (Δημοσιογράφος στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης) και ο Θόδωρος Τσάμης (Δημοσιογράφος της εφημερίδας “Οδός Αρκαδίας”.
Μετά την καταμέτρηση των ψήφων, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ (19 ψήφους)
ΓΑΡΓΑΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ (18 ψήφους)
ΚΑΜΠΙΣΙΟΥΛΗ ΓΙΩΤΑ (18 ψήφους)
ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (17 ψήφους)
ΜΑΡΙΩΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (16 ψήφους)
ΤΡΑΧΑΝΑ ΜΠΕΤΤΥ (16 ψήφους)
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (16 ψήφους)


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ (16 ψήφους)
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ (17 ψήφους)
ΣΙΑΒΡΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ (16 ψήφους)
Όλοι οι υποψήφιοι εξελέγησαν στο 7μελές διοικητικό συμβούλιο και στην 3μελή εξελεγκτική επιτροπή.


ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερά, από την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση των ψήφων, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Δημοσιογράφων της Αρκαδίας. Παρόντα ήταν και τα επτά εκλεγμένα μέλη του συμβουλίου και ύστερα από συναινετικές και ομόφωνες διαδικασίες, προέκυψε η σύνθεση του Δ.Σ.
Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Νίκος Γαργαλιώνης (εκδότης της ιστορικής εφημερίδας «Οδός Αρκαδίας»)
Αντιπρόεδρος ο Μηνάς Αρτόπουλος (δημοσιογράφος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης)
Γραμματέας ο Σταυρός Κουκάκης (υπεύθυνος του γραφείου τύπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου και αθλητικογράφος)
Ταμίας η Γιώτα Καμπισιούλη (δημοσιογράφος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας της Τρίπολης)
Έφορος εντευκτηρίων ο Τριαντάφυλλος Σωτηρόπουλος (παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής στο Tv super)
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων η Μπέττυ Τραχανά (δημοσιογράφος και παρουσιάστρια των δελτίων ειδήσεων της Αρκαδικής Τηλεόρασης)
Έφορος εκδηλώσεων ο Δημήτρης Μαριώλος (εικονολήπτης)